Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán
 
 

 Số tài khoản ngân hàng:

 
 I. Tài khoản công ty 

Chủ tài khoản: CTY TNHH TIN HỌC TÂY ĐÔ
Hướng dẫn mua hàng và thanh toán STK: 0021.0023.41803            Vietcombank - Hà Nội
       
II. Tài khoản cá nhân
 Chủ tài khoản: Đỗ Hải Hiền
Hướng dẫn mua hàng và thanh toánSTK: 0491000034128    - Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long